Verksamhetskonferens 2019

Framtidsfrågor på SeniorNet Swedens verksamhetskonferens 18 -19 november 2019

Den 18-19 nov höll SeniorNet Sweden en verksamhetskonferens. Denna gång ombord på Viking Lines ”Cinderella”.

Vi delade fartygets utrymmen med Dagens Nyheters ”Författarkryssning 2019” och kunde göra det till ett starkt subventionerat pris.

Vi var 30 deltagare från klubbarna och 7 deltagare från styrelsen och Framtidsgruppen som gick ombord på Cinderella på måndag eftermiddag.

Följande klubbar var representerade: Kungsholmen, Tyresö, Nacka, Karlstad, Örebro, Södermalm, Roslagen, Göteborg, Tjust, Kalmar, Växjö, Linköping, Järfälla, Falun, Sollefteå, Malmö, Huddinge, Skutskär/Älvkarleby, Täby och Botkyrka. I princip alla större klubbar hade alltså deltagare, oftast ordförande och/eller vice ordförande med vid konferensen.

Inledning av konferensen

Konferensen inleddes kl 18.30 med en presentation av vad  Framtidsgruppen hittills gjort, en presentation som också öppnade för kompletterande frågor.

Konferensen fortsatte sedan på tisdag med en gruppdiskussion på förmiddagen och efter lunch en avrapportering av gruppdiskussionerna och en sammanfattning av konferensen.

Framtidsgruppens preliminära förslag

Framtidsgruppen består av Angela Berglund (styrelsen), Lennart Gunnarsson (valberedningen), Jerker Hanson (föreningsrevisor) samt undertecknad, Carl-Olof Strand (styrelsen). Framtidsgruppen har hittillt träffats vid sju möten.

Gruppen redovisade en omvärldsanalys framtagen av styrelsen vilken presenterades vid konferensen. Gruppen har tagit fram en beskrivning av föreningens möjliga målgrupper, gjort en skiss till ny formulering av SeniorNets syfte, beskrivit möjliga utvecklingsvägar samt listat olika idéer till förändringar och kompletteringar av vårt sätt att arbeta mot våra målgrupper. Gruppen har också tagit fram idéer till tänkbara förändringar i SeniorNets organisation.

Dessa idéer presenterades alltså på måndagskvällen. Till tisdagens gruppdiskussioner fanns en lista på 11 frågor som var särskilt intressanta att få synpunkter på från alla klubbarnas representanter. Grupperna tog även upp andra frågor utifrån måndagskvällens föredragning.

Gruppdiskussioner

Gruppdiskussionerna blev mycket aktiva och kreativa. Slutsatserna från gruppernas redogörelser av diskussionen om de 11 frågeställningarna håller för närvarande på att sammanställas.

Tills vidare bifogar redovisar vi  frågelistan (se nedan) som grupperna hade att arbeta med. När sammanställningen av ”svaren” på frågorna är klar kommer vi att publicera den på här på webbplatsen.

Du som inte var med vid konferensen är också välkommen att lämna synpunkter på frågeställningarna till Framtidsgruppen. Mejla dina synpunkter till: carlolofstrand@gmail.com.

Nöjda med konferensen

Sammantaget kände vi oss från Framtidsgruppen mycket nöjda med konferensen. Vi fick många uppskattande ord för det jobb vi hittills gjort och hela konferensen präglades som vi ser det av god stämning och framåtanda.

Framtidsgruppen fortsätter nu sitt arbete. Resultatet av gruppens arbete ska under vintern diskuteras i styrelsen och läggas till grund för förslag till förändringar när det gäller SeniorNets syfte och arbetssätt. Dessa beräknas kunna presenteras vid SeniorNet Swedens årsmöte 2020. Då räknar vi också med att den stadgegrupp som styrelsen tillsatt ska ha tagit fram ett förslag till nya stadgar som är i överensstämmelse med planerna för vår fortsatta verksamhet.

Carl-Olof Strand
2019-11-22

Grupparbetsfrågor 

1. Medlemsinformation

De flesta organisationer har en medlemstidning som ges ut några gånger om året eller en gång varje månad. SeniorNet Sweden saknar en sådan kommunikationsväg till sina medlemmar.

Ska SeniorNet Sweden ge ut en digital medlemstidning/medlemsblad till alla medlemmar? Hur ofta?

Ska SeniorNet Sweden ge ut ett digitalt medlemsblad till varje klubbs ordförande? Hur ofta?

Vi har en månadsinformation (efter varje styrelsemöte) som läggs ut på SeniorNet Swedens hemsida.

Informationen mellan SeniorNet Sweden och varje medlem och varje klubb måste bli bättre.

2. Kommunrelationer

Det är viktigt att klubbarna har en bra relation till sina respektive kommuner. Många kommuner betalar ut olika typer av bidrag till klubbarna. Det kan vara bidrag/medlem, ett totalbelopp eller att kommunen tillhandahåller lokaler utan kostnad. Dock finns det kommuner som inte gör detta.

Hur kan kommunerna uppvaktas? Är det politikerna eller tjänstemännen som ska uppvaktas? Vilka olika nämnder kan vara intresserade av SeniorNet?

3. Sociala medier

SeniorNets egen facebook – Hur många vet om den eller använder de inlägg som görs?

Oftast är det samma personer som ”likar”.

Ska nuvarande Forum finnas kvar? Hur ska den i så fall organiseras och fungera? Kan den ersättas av en stängd grupp inom facebook?

Är twitter intressant?

4. Samarbete med seniororganisationer och studieförbund?

Det finns flera seniororganisationer och studieförbund som SeniorNet kan samarbeta med. Hur kan samarbetet se ut centralt och lokalt? Vad är vinningen med ett sådant samarbete?

5 Filialklubbar utan egen styrelse?

Det har visat sig att det blir allt svårare för klubbarna att få ihop en styrelse och några klubbar har därför upphört. Går det att skapa filialklubbar till närbelägna klubbar? Hur kan en sådan organisation se ut? SeniorNet vill förstås gärna behålla medlemmarna.

6. Samarbetet med biblioteken?

Biblioteken runt om i landet har en stor betydelse för klubbarna och på många håll finns det ett bra samarbete. Hur kan samarbetet utvecklas både centralt och lokalt?

7. Regionindelning?

Många, och kanske de flesta organisationer, är organiserade i olika regioner som ligger under riksorganisationen. SeniorNet Sweden är ju inte organiserad på detta sätt utan har klubbarna direkt under riksorganisationen.

Skulle en organisation med regionindelning uppmuntra till ett bättre samarbete mellan närbelägna klubbar? Idag finns i viss utsträckning ett sådant samarbete mellan klubbarna i Stockholm Syd och Stockholm Nord. Erfarenhetsutbyte är viktigt!

8. Utbildning för ordf och kassörer? Standardiserad bokföringslösning?

Varje vår har alla klubbar årsstämma och det väljs in nya styrelseledamöter, det kan bli en ny ordförande, ny kassör, ny sekreterare eller nya ”vanliga” ledamöter.

Vad förväntas av dessa? Hur når SeniorNet Sweden dessa personer med all information och hur ska de få de kunskaper de behöver i sina olika roller? Hur ska de hantera medlemsregistret, vilken hjälp får de av riksorganisationen? Det finns säkert många frågeställningar som ny styrelseledamot.

En nyvald kassör kanske behöver hjälp med ett bokföringsprogram. Hur kan en sådan hjälp se ut? Rådgivning om olika program, tillhandahållande av bra programlicenser?

9. Marknadsföring

SeniorNet Sweden medlemsantal har under de senaste åren minskat med några hundratal. Varför? Målet just nu är att bibehålla det nuvarande antalet men med sikte på en ökning.

SeniorNet Sweden är med i många sammanhang, deltar i Digidelnätverket, deltagit i Almedalen, är uppmärksammade av Internetstiftelsen.

SeniorNet Sweden är utställare på Seniormässorna i Stockholm, Göteborg och Malmö och Seniordagen i Stockholm. Är också utställare vid andra lokala mässor och centrumkampanjer runt om i landet.

SeniorNet Sweden har under innevarande år annonserat i de tre stora seniororganisationernas tidningar som har stora upplagor.

Vad finns mer att göra?

10. SeniorNet som intresseorganisation?

SeniorNet har hittills i första hand varit en organisation där seniorer lär seniorer att använda IT, att utveckla sitt kunnande och som kronan på verket också bli funktionärer, t.ex. som handledare eller styrelseledamöter.

På senare år har frågorna om äldres ”digitala delaktighet” blivit allt mer uppmärksammade i samhället.  Skall SeniorNet – mer än f n – försöka bli en intresseorganisation som är med och driver äldres intresse av att få möjlighet att hänga med i den digitala utvecklingen och inte hamna utanför den starka digitalisering som sker runt omkring oss?

Är detta en uppgift vi inom SeniorNet skall ta på oss och hur skall vi i så fall hantera den lokalt i klubbarna och centralt i SeniorNet Sweden?

11. Handledare

Praktiskt taget alla klubbar saknar handledare. Hur kan fler rekryteras? Vad kan de erbjudas?

Grupparbete SNS nov 2019 frågor.pdf

Framtidsgruppen / Angela Berglund

Webbredaktör: BS