Årsmötet 2023 SeniorNet Sweden

Riksorganisationens årsmöte den 8 maj 2023 (sidan är under uppbyggnad).

Årsmötet 2023  kommer genomföras digitalt med hjälp av videoverktyget Zoom

Mötestid klockan 10.00 – 13.00


Motioner ska vara inlämnade via mejl till kansli@seniornet.se 
senast den 28 februari 2023.

”Såväl medlem som lokal förening får avge motion att behandlas av årsmöte. Motion från medlem ska behandlas av medlemmens lokala förening och därefter inlämnas till styrelsen. Enskilda medlemmar i riksorganisationen kan lämna motion direkt till riksorganisationens styrelse”.

”Motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen skriftligt och senast före februari månads utgång. Styrelsen ska till årsmötet lämna skriftligt yttrande över motionen”.


Valda ombud med förslags- och rösträtt

Vid årsmötet representeras medlemmarna av valda ombud från respektive lokalförening. Ombuden har  förslags – och rösträtt vid årsmötet.


Handlingar vid SeniorNet Swedens årsmöte

  • Kallelse till årsmötet 2023
  • Lista över antal röster per förening
  • Dagordning
  • Årsredovisning 2022
  • Budget 2023
  • Verksamhetsplan 2023
  • Valberedningens förslag 2023
  • Proposition om gratifikationer och arvoden
  •  Revisionsberättelse

Presentation nya ledamöter 2023

Protokoll SeniorNet Swedens årsmöte 2023

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den xx maj (finns lagrat centralt).


Datum: 8 maj 2023
Tid:      från klockan 09.00 för anslutning till mötet.
Registrering/räkning av röstberättigade ombud.
Röstetal: Varje lokal förening har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar vid ett bestämt datum och kan anmäla högst två ombud till årsmötet och hur många röster varje ombud har.
Årsmötet öppnar klockan 10.00 och beräknas vara klart cirka 13.00
Plats: Digitalt via Zoom. https://us06web.zoom.us/j/84649949957


Årsmötet 2023

Vid årsmötet behandlades följande ärenden och protokollföras.

Dagordning årsmötet 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras.
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Fastställande av röstlängd för årsmötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare att tillsammans med ordförande justera årsmötesprotokollet
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9. Fastställande av styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
11. Föredragning av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret
12. Beslut om arvoden och andra ersättningar
13. Fastställande av nästkommande års medlemsavgift och fastställande av den andel av årsavgiften som nästkommande år ska återgå till de anslutna lokala föreningarna
14. Fastställande av antalet ordinarie övriga ledamöter
15. Val av
a) riksorganisationens ordförande för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) högst två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d) två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänt revisor, och två suppleanter för en tid
av ett år
e) minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande
16. Behandling av styrelsens förslag
17. Behandling av motioner från de lokala föreningarna/medlemmarna
18. Övriga frågor
19. Avslutande av årsmötet


Kallelse och handlingar skickas/publiceras i enlighet med stadgarna

”Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas de lokala föreningarnas styrelser samt riksorganisationens enskilda medlemmar via mejl. Information om årsmötet ska även publiceras på riksorganisationens webbplats”.

Länk till Stadgarna fastställda vid årsmötet 2021-05-27


Årsmöteshandlingar

”Årsredovisning, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.”

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlemmarna representeras vid årsmötet av de som utses att vara ombud för medlemmarna. Dessa ombud (max 2 st) utses av de lokala föreningarna. Varje förening som är representerad av ombud har rösträtt, en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar. Antalet röster per lokalförening fastställs baserat på antalet medlemmar vid det tillfälle kallelsen går ut. En förening som har rätt till fler än en röst har rätt att fördela rösterna på två ombud.

Medlem som har betalt medlemsavgiften äger rätt att närvara vid riksorganisationens årsmöte. Dessa medlemmar har yttranderätt men inte förslags- eller rösträtt.


Preliminär sida 2022-01-15