Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 är bokad till den 27 maj och kommer genomföras digitalt via videoverktyget Zoom.

Kallelse kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna. Motioner ska vara inlämnade till SeniorNet Swedens kansli senast vi utgången av januari månad.

Årsstämma § 7 i stadgarna

Årsstämma skall hållas före maj månads utgång.

Kallelse till årsstämma skall utöver angivande av datum och plats för stämman innehålla minst förslag till dagordning, inkomna motioner med styrelsens yttrande över motionerna samt redogörelse för ärenden, som av SeniorNet Swedens styrelse hänskjutits till stämman för avgörande eller som övrig punkt upptagits på dagordningen.

Kallelse till årsstämma skall ske minst fyra veckor före stämman enbart med e-post.

Kallelse skall publiceras på föreningens webbplats minst fyra veckor före stämman.

Motioner § 11 i stadgarna

Rätt att inge motion till årsstämma tillkommer till SeniorNet Sweden ansluten klubb samt enskild medlem. Enskild medlems motion skall behandlas av medlemmens klubb och därefter inges till årsstämman.

Motion till årsstämma skall inlämnas skriftligen och senast före januari månads utgång till SeniorNet Swedens styrelse.

Handlingar till SeniorNet Swedens årsstämma:

 • Valberedningens förslag till årsstämman
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2020
 • Verksamhetsplan 2021
 • Budget 2021
 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner
 • Förslag till nya stadgar 2021
 • Protokoll från årsstämman
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte

Datum: 27 maj 2021

Tid:       09.00 för anslutning till mötet.

Registrering/räkning av röstberättigade klubbmedlemmar.

Årsstämman öppnas:  klockan 11.00

Plats: Digitalt via Zoom
Röstetal: Varje klubb har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar vid ett bestämt datum.

Årsstämma (preliminär  dagordning)

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigt sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning 2020
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2020
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag 2021
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2021
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman. Förslag till nya stadgar.
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Stämman avslutas.

Avslut

 

Webbredaktör: BS
2021-01-20