Årsstämma 2021 den 27 maj

Årsstämman 2021 genomfördes den 27 maj. Drygt 70 medlemmar deltog varav närmare 40 var ombud.

Rose-Marie Frebran hälsade välkommen och inledde mötet med; ”Vi har lärt oss mycket under pandemiåret. Vi är mycket mer digitala och har fått en tillgång och styrka att ta med oss för framtiden. Vi har tappat medlemmar men vi ser möjligheter i en nystart i höst.

Anders Åberg utsågs till ordförande för årsstämman.

Verksamhetsåret 2020

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten 2020.

Ny styrelse

Ny ordförande i styrelsen är Carl-Olof Strand. Nya ledamöter i styrelsen är Rolf Severin, Rosie Rothstein, Marta Sandén, Bo Skandevall (tidigare arbetande suppleant). Nya suppleanter i styrelsen är Beatrice Johansson och Barbro Isaksson.

Presentation av nya ledamöter i  SeniorNet Swedens styrelse 2021.

Budget och verksamhetsplan 2021

Budget och verksamhetsplan för 2021 godkändes av stämman.

Nya stadgar

Stämman ställde sig bakom förslaget till nya stadgar efter de kompletteringar/justeringar som beslutades på årsmötet.

Avtackning

Rose-Marie Frebran framförde ett stort tack till Arne Eskilsson och Ewa-Britt Olsson som valt att lämna sina uppdrag i styrelsen.

Carl-Olof Strand avtackade Rose-Marie Frebran för mycket betydelsefulla insatser som ordförande för vår förening.

Lyckat digitalt möte

Årsstämman genomfördes digitalt efter konstens alla regler. Carl-Olof Strand, Eva Blommegård och Per Tegevi var värdar och höll ihop hela mötet och tillsammans med ordförande Anders Åberg kunde processen i alla dess delar (med bl.a. många omröstningar) genomföras utan problem.


Handlingar till SeniorNet Swedens årsstämma finns på medlemssidan.

 • Valberedningens förslag till årsstämman 2021
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2020
 • Verksamhetsplan 2021
 • Budget 2021
 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner
 • Familjemedlemskap -uppdrag från föregående stämma.
 • Förslag till nya stadgar 2021.
 • Protokoll från årsstämman
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte

Datum: 27 maj 2021
Tid:       09.00 för anslutning till mötet.
Registrering/räkning av röstberättigade klubbmedlemmar.
Röstetal: Varje klubb har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar vid ett bestämt datum.
Stämman startar 10.00 och beräknas vara klar cirka 15.00. Lunchpaus 12.00-12.30
Plats: Digitalt via Zoom

Årsstämma 

Dagordning årsstämma 2021

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigt sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning 2020
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2020
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag 2021
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2021
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman.
  Svar angående familjemedlemskap.
  Förslag till nya stadgar.
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Stämman avslutas.

Avslut

Nyval vid årsstämman 27 maj 2021

Ny ordförande, Carl Olof Strand, vald av årsstämman 27 maj 2021.


Nya ledamöter: Rolf Severin, Marta Sandén, Rosie Rothstein och Bo Skandevall 

Nya suppleanter: Barbro Isaksson och Beatrice Johansson.

 

Presentation av nya ledamöter i  SeniorNet Swedens styrelse.

Webbredaktör: BS
2021-04-28

Uppdaterad 2020-05-27