E-hälsa

Vad är e-hälsa?

På kort tid har mycket hänt inom hälso- och sjukvården. Vi har gått från pappersrecept till e-recept, journalsystemen är numera elektroniska och vi bokar läkartider via internet. Allt detta är exempel på e-hälsa.

E-hälsa är bland annat: e-recept, e-tjänster, virtuella läkarbesök och medicinteknisk utrustning.

Vad är e-hälsa?
Det finns flera olika definitioner av vad e-hälsa är. Socialstyrelsen anger denna:
”Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Aktiviteter i klubbarna kring e-hälsa
Flera bra initiativ har tagits i klubbarna kring e-hälsa. Informations- och dialogträffar med inbjudna läkare vårdpersonal eller kommunrepresentanter är mycket populära.

Exempel på e-hälsoengagemang i klubbarna

SeniorNet Botkyrka. Owe Eriksson, ledamot i styrelsen SeniorNet Botkyrka och Anders Magnusson, läkare berättar om vårdguiden och begreppet e-hälsa vid fredagsträffen i Tullinge i december 2016 och vid Pubträffar i Tumba i mars respektive maj 2017. Ta del av bildspelet. Underlaget presenterades även på Verksamhetskonferensen den 8 april 2017. Läs mer om e-hälsoengagemanget i Botkyrka.

SeniorNet Nacka. Jonas Ek, projektledare Välfärdsteknik och e-hälsosamordnare i Nacka föreläser på SeniorNet Nackas medlemsträff i april. Hur kan den digitala tekniken öka tryggheten, delaktigheten och självständigheten för äldre personer, eller personer med en funktionsnedsättning? Exempel på sådan teknik är fjärrtillsyn, larm med positionering och tvåvägskommunikation samt påminnelsesystem där man befinner sig. Ta del av Presentation för SeniorNet Nacka 20170425 och Läs mer på SeniorNet Nackas webb.

Vi tar tacksamt emot flera exempel på klubbaktiviteter inom området e-hälsa.

Exempel på satsning på e-hälsa i Stockholms län
Utvecklingen av fler e-tjänster ska ge både patienterna ökade möjligheter att bli mer delaktiga i sin egen vård och vårdgivarna bättre förutsättningar att samverka kring patienterna. Det är Stockholms läns landstings syfte med satsningen på e-tjänster. Arbetet sker i nära samarbete med Karolinska Institutet.

SLL:s satsning på e-hälsa.

Forskning: Tema Mobil hälsa – Karolinska Institutet
Mobiltelefonen kan användas för att samla in data och kartlägga människors hälsa men också för att påverka patienten, till exempel att röra sig mer. Forskning pågår också där man via mobiltelefonen ställer diagnos på distans.
Läs mer om mobil hälsa på Karolinska Institutets webb.

Regeringen och e-hälsa
Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Målet är att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet som sträcker sig till år 2025.
Läs mer på regeringens webb. E-hälsa  – digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård

Redaktionen/BS

Uppdaterad 20 maj 2017.