Årsmötet 2024

Välkommen till riksorganisationens årsmöte 2024

Tid : 6 maj 2024
Anslutning till mötet från klockan 09.00 för registrering/räkning av röstberättigade ombud.

Plats: Digitalt via Zoom https://us06web.zoom.us/j/84281466264

Röstetal: Varje lokal förening har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar per 31 mars 2024 och kan anmäla högst två ombud till årsmötet och ange hur många röster varje ombud har.

Årsmötet öppnar klockan 10.00 och beräknas vara klart cirka 13.00


Motioner ska vara inlämnade senast 29 februari 2024 (inga motioner har inkommit) . 


Valda ombud med förslags- och rösträtt

Vid årsmötet representeras medlemmarna av valda ombud från respektive lokalförening. Ombuden har  förslags- och rösträtt vid årsmötet.

Ombud till riksorganisationens årsmöte – brev har sänts till föreningarna.


Handlingar vid SeniorNet Swedens årsmöte

Protokoll SeniorNet Swedens årsmöte 2024

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 6 maj (kommer finnas lagrat centralt).


Årsmötet 2024

Vid årsmötet behandlades följande ärenden och protokollföras.

Dagordning årsmötet 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras.
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Fastställande av röstlängd för årsmötet
4. Val av protokoll justerare och rösträknare att tillsammans med ordförande justera årsmötesprotokollet
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
9. Fastställande av styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
11. Föredragning av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret
12. Beslut om arvoden och andra ersättningar
13. Fastställande av nästkommande års medlemsavgift och fastställande av den andel av årsavgiften som nästkommande år ska återgå till de anslutna lokala föreningarna
14. Fastställande av antalet ordinarie övriga ledamöter
15. Val av
a) riksorganisationens ordförande för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) högst två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d) två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänt revisor, och två suppleanter för en tid
av ett år
e) minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande
16. Behandling av styrelsens förslag
17. Behandling av motioner från de lokala föreningarna/medlemmarna (inga motioner har inkommit)
18. Övriga frågor
19. Avslutande av årsmötet


Kallelse och handlingar skickas/publiceras i enlighet med stadgarna

”Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas de lokala föreningarnas styrelser samt riksorganisationens enskilda medlemmar via mejl. Information om årsmötet ska även publiceras på riksorganisationens webbplats”.

Länk till Stadgarna fastställda vid årsmötet 2021-05-27


Årsmöteshandlingar

”Årsredovisning, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.”

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlemmarna representeras vid årsmötet av de som utses att vara ombud för medlemmarna. Dessa ombud (max 2 st) utses av de lokala föreningarna. Varje förening som är representerad av ombud har rösträtt, en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar. Antalet röster per lokalförening fastställs baserat på antalet medlemmar vid det tillfälle kallelsen går ut. En förening som har rätt till fler än en röst har rätt att fördela rösterna på två ombud.

Medlem som har betalat medlemsavgiften äger rätt att närvara vid riksorganisationens årsmöte. Dessa medlemmar har yttranderätt men inte förslags- eller rösträtt.


2024 april