Årsstämma 2018

Årsstämma 18 april 2018 i Stockholm

Protokoll från årsstämman  18 april 2018

Årsmöteshandlingar: publiceras två veckor innan stämman.

 • Valberedningens förslag till styrelse
 • Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse 2017
 • Verksamhetsplan 2018
 • Budget 2018
 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner
 • Ärende som styrelsen förelägger årsmötet 2018

Kallelse

Tid: Fredag 18 april 2018 klockan 09.00 – ca 12.30 
Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hanteverkargatan 45, Stockholm
Kommunikationer:

Anmälan: senast 10 april till stamma@seniornet.se.  (ej öppen än)

Registrering: 18 april klockan 08.30 – 09.00 av röstberättigade klubbmedlemmar.
Förmiddagskaffe.

Dagordning 

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigen sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2017 och årsredovisning 2017
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2017
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan 2018 och budgetförslag 2018
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och om den andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2018
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Stämman avslutas

Årsmötet avslutas ca klockan 12.30
Därefter lunch och efterföljande verksamhetsmöte

Varmt välkommen
Styrelsen för SeniorNet Sweden

Årsmöteshandlingar
Handlingarna publiceras två veckor innan stämman.

 

Webbredaktör: Birgitta Strinnlund, februari 2018