Årsstämma 2018

SeniorNet Swedens årsstämma den 18 april 2018 i Stockholm

Handlingar till årsstämman 

 • Valberedningens förslag till årsstämman
 • Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse 2017
 • Verksamhetsplan 2018
 • Budget 2018
 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner

Handlingar till årsstämman (medlemssida).

Kallelse

Tid: 18 april 2018 klockan 08.30 – cirka 12.30
Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Registrering: klockan 08.30 – 09.00 av röstberättigade klubbmedlemmar. Varje klubb har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar den sista mars i år. 81 röstkort delades ut.

69 medlemmar var anmälda till stämman.

Dagordning 

08.30   Registrering och kaffe
09.00   Inledning av landstingspolitiker Lars Berglund
09.20   Årsstämma12.30   Lunch

 

Stämmans ordförande: Anders Åberg

Sekreterare: Rita Dubbelman

 

Årsstämma

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigen sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2017 och årsredovisning 2017
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2017
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan 2018 och budgetförslag 2018
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och om den andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2018
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Stämman avslutas

Årsstämman avslutades klockan 12.30
Därefter lunch och efterföljande verksamhetsmöte.

Verksamhetsmöte 

13.30   Inspirationsföreläsning: Carina Ahrle
14.30   Gruppdiskussioner med utbyte klubbar emellan.
16:00   Avslut Styrelsen för SeniorNet Sweden

Lunch och kaffe
Lunch serveras i husets restaurang Asplunden och kostar 98 kronor. Eftermiddagskaffet kostar ca 30 kronor. Du betalar själv för både lunch och kaffe.

Vägbeskrivning till Landstingshuset: Från Centralstationen, ta tunnelbanans Blå linje 10 eller 11 till Rådhuset. Resan tar ca sex minuter. Gå mot utgång Södra Agnegatan, fortsätt ca 100 meter söderut. Landstingshusets ingång till Landstingssalen är på baksidan av huset.

Sidan uppdaterad 18 april 2018/BS