Årsstämma 2019

SeniorNet Swedens årsstämma den 8 april i Örebro

Handlingar till årsstämman 

 • Valberedningens förslag till årsstämman
 • Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse 2018
 • Verksamhetsplan 2019
 • Budget 2019
 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner

Handlingar till årsstämman (medlemssida).

Kallelse

Tid:     8 april 2019 
Plats: Örebro 

Registrering: klockan …………..av röstberättigade klubbmedlemmar. Varje klubb har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar den sista mars i år.

Dagordning 

Stämmans ordförande:
Sekreterare:

Årsstämma (preliminär dagordning) 

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigen sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2017 och årsredovisning 2017
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2017
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan 2018 och budgetförslag 2018
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och om den andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2018
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Stämman avslutas

 

Middag 7 april på Örebro slott

 

Verksamhetsmöte 8 april 

 

Lunch och kaffe

Vägbeskrivning

2019-01-20/BS