Årsstämma 2019

SeniorNet Swedens årsstämma och verksamhetsmöte
8 april 2019 i Örebro

Årsstämman 2019 genomfördes den 8 april och alla årsmöteshandlingar klubbades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Två nya ledamöter valdes in i styrelsen; Ann-Sofi Colliander, SeniorNet Växjö och Lars Bogren, SeniorNet Södermalm.

Till nya ledamöter i valberedningen valdes Dan Östergaard  och Ingrid Lindberg, båda från Malmö.

Logga in som medlem för att ta del av handlingarna nedan.

 • Valberedningens förslag till årsstämman
 • Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse 2018
 • Verksamhetsplan 2019
 • Budget 2019
 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner
  Motion 1 – statsbidrag, Växjö  – Styrelsens yttrande
  Motion 2 – Forumvitalisering, SeniorNet Internet – Styrelsens yttrande
  Motion 3 – Medlemskontakt, SeniorNet Internet – Styrelsens yttrande
 • Proposition om stadgeändring
 • Protokoll från årsstämman (läggs ut när det är justerat)
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte  (läggs ut när det är justerat)

Kallelse

Tid: Registrering kl 8:30-9:00 av röstberättigade klubbmedlemmar. Årsstämma 9:00-12:00.
Plats: City Konferens, Klostergatan 23, Örebro
Röstetal: Varje klubb har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar den första april i år.

Årsstämma – dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigen sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2018 och årsredovisning 2018
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2018
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan 2019 och budgetförslag 2019
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och om den andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2019
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Stämman avslutas

Verksamhetsmöte måndag 8 april kl 13:00-16:00

Efter årsstämman höll Jan O Olsson, Polisens Nationella IT-brottscentrum en mycket uppskattad genomgång av bedrägerier och hemskheter på nätet.

Äldre blir inte mer lurade än yngre eftersom seniorer frågar sig oftast om det kan vara riktigt. Det framgår av en rapport om antalet anmälda bedrägerifall. Men det gäller att alltid vara uppmärksam och det kommer hela tiden nya former av bedrägerier.

Ta del av  Jan O Olssons presentation
Bedrägerier och hemskheter på nätet.

 


Några bilder från årets evenemang i Örebro


7 april 2019 middag på Örebro slott. Glädjande är att 70 medlemmar deltog i sammankomsten.


8 april 2019. Landshövdingen i Örebro hälsar välkommen. Projektledare Mikael Balte informerar om utbildningsprojektet.


 

Rose-Marie Frebran öppnar stämman. Carl-Olof Strand går igenom årsberättelsen. Solvig Grönstedt ingår i valberedningen.


 

Nya ledamöter i styrelsen.


Rose-Marie Frebran, ordförande i SeniorNet Sweden tackar Agneta Hjälm, ordförande för stämman för ett väl genomfört möte.

Webbredaktör: B Strinnlund. Uppdaterad 9 april 2019