Årsstämman 2020

Årsstämman den 10 september genomfördes digitalt för första gången via videoverktyget Zoom.
Föreningens ordförande Rose-Marie Frebran inledde med ”Det här är ett stort experiment, vi har aldrig gjort detta tidigare”.

Stämman genomfördes dock i alla dess delar med både ett par omröstningar och en votering. Att stämma drog ut på tiden beror främst på att det tog mer tid än beräknat att släppa in alla till mötet och få tekniken att fungera fullt ut för alla deltagare.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och till ordförande valdes Rose-Marie Frebran i ytterligare ett år. Två nya ledamöter och en ny suppleant valdes in i styrelsen.

Vid mötet deltog närmar 100 medlemmar varav 36 ombud från olika klubbar runt om i landet. Stor eloge till ordförande för stämman Anders Åberg som hanterade alla moment på ett fantastiskt sätt.

Carl-Olof Strand var värd för mötet och även Angela Berglund och Per Tegevi, medverkade till att stämman kunde genomföras på ett så smidigt och utmärkt sätt.

Handlingar till årsstämman finns på en medlemssida. 

Ordförande avtackade Angela Berglund och Mona Eklöf som i och med stämman avslutade sina uppdrag som vice ordförande respektive ledamot i styrelsen.  Även Krister Carlsson avslutade sitt uppdrag som suppleant i styrelsen. Alla tre har bidragit oerhört i styrelsens arbete och för SeniorNet som helhet.

Protokollet från stämman är justerat och utlagt på medlemssidan.

Det planerade t extra föreningsmötet den 9 november klockan 11-13 angående styrelsens förslag till nya stadgar är inställt enligt styrelsebeslut i september. 

De presentationer som var tänkta att hållas i anslutning till årsstämman kommer också framföras senare under hösten. De gäller Framtidsplanen som presenteras 19 oktober och information om Handledarguiden.

Handlingar till SeniorNet Swedens årsstämma (länk till en medlemssida med inloggning)

 • Valberedningens förslag till årsstämman
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2019
 • Verksamhetsplan 2020
 • Budget 2020
 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner
 • Förslag till nya stadgar 2020 (senarelagt)
 • Protokoll från årsstämman
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte

Kallelse

Tid: 10 september 2020 klockan 13.00 – ca 15.00

Registrering/räkning av röstberättigade klubbmedlemmar.

Årsstämman öppnas

Plats: Digitalt via Zoom
Röstetal: Varje klubb har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar vid ett bestämt datum.

Årsstämma

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigt sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning 2019
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2019
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag 2020
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2020
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman. Förslag till nya stadgar senareläggs.
 19. Ärenden som väckts genom motion nummer 1 – 4
 20. Stämman avslutas.

Avslut

 

Webbredaktör: BS
2020-08-13
Uppdaterad: 2020-10-09

Ordförande 


Rose-Marie Frebran

Nya ledamöter i styrelsen


Jan Bladh                     Anneli Clevenrot

Ny suppleant


Bo Skandevall

 


Videobilder från stämman.