Årsstämma 2020

Styrelsen för SeniorNet Sweden har med anledning av coronapandemin beslutat att flytta fram årsstämman 2020 till den 10 september. På styrelsemötet den 8 juni bestämdes vidare att stämman kommer hållas i digital form (videomöte).

Handlingarna till stämman finns redan nu utlagda på en medlemssida, även om själva stämman sker i höst. Kallelse skickas ut fyra veckor innan stämman.

Handlingar till SeniorNet Swedens årsstämma (länk till en medlemssida)

 • Valberedningens förslag till årsstämman
 • Årsredovisning och revisionsberättelse 2019
 • Verksamhetsplan 2020
 • Budget 2020
 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner
 • Förslag till nya stadgar 2020
 • Protokoll från årsmötet (läggs ut när det är justerat)
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte  (läggs ut när det är justerat)

Kallelse

Tid: 10 september 2020 klockan 10.15

Registrering/räkning av röstberättigade klubbmedlemmar.

Tid:  10.55 – 12.15   Välkommen, information och presentationer.

Årsstämman öppnas klockan 12.20  –  15.45

Tid för lunch: 13.00 – 13.45

Plats: Digitalt 
Röstetal: Varje klubb har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar vid ett bestämt datum.

Årsstämma

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigt sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning 2019
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2019
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag 2020
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2020
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman. Förslag till nya stadgar
 19. Ärenden som väckts genom motion nummer 1 – 4
 20. Stämman avslutas.

Program  efter årsstämman:

15.45 Kontantupproret, Björn Eriksson

Avslut

 

Webbredaktör:BS

2020-06-11