Årsstämma 2020

Styrelsen för SeniorNet Sweden har med anledning av coronapandemin beslutat att skjuta upp årsstämman 2020  till den 10 september.

Handlingarna kommer finnas på en medlemssida i anslutning till det preliminära datumet under våren (vilket  var den 7 maj) , även om själva stämman nu har skjutits upp till i höst.

Denna sida är preliminär och kommer uppdateras (helt i enlighet med stadgarna).

 • Valberedningens förslag till årsstämman
 • Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 2018
 • Verksamhetsplan 2020
 • Budget 2020
 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner
 • Protokoll från årsmötet (läggs ut när det är justerat)
 • Protokoll från konstituerande styrelsemöte  (läggs ut när det är justerat)

Kallelse

Tid: 10 september 2020 klockan 10 

Registrering av röstberättigade klubbmedlemmar.

Information/presentationer.

Årsstämman börjar klockan 12 –  ca 15

Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Stockholm 
Röstetal: Varje klubb har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar vid ett bestämt datum.

Årsmöte – preliminär dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigen sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2018 och årsredovisning 2018
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2018
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan 2019 och budgetförslag 2019
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och om den andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2019
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Stämman avslutas

Program  efter årsmötet:

 

 

Webbredaktör:BS

20120-03-27