Årsstämma 2017

Årsstämma 7 april 2017 i Stockholm

Protokoll från årsstämman  7 april 2017

Årsmöteshandlingar:

Kallelse

Tid: fredag 7 april 2017 kl 14:00-19:00
Plats: Drakenbergssalen, Tellus fritidscenter, Lignagatan 8, Stockholm (Södermalm)
Kommunikationer: Alt 1) Tunnelbana till Hornstull, uppgång Långholmsgatan.
Alt 2) Blå buss 4 mot Radiohuset, hållplats Varvsgatan, eller hållplats Lignagatan för blå buss 4 mot Gullmarsplan.

Anmälan: senast onsdag 22 mars till stamma@seniornet.se.
Registrering 14:00-15:00 av röstberättigade klubbmedlemmar, kaffe och smörgås

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat samt fastställande av dagordning
 6. Nominering inför val av styrelse
 7. Föredragning av årsredovisning 2016
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Beslut om:
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning
  2. Disposition av årets resultat
  3. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2017
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för 2018 och om den andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2017
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Årsmötets avslutande
  1. Avtackning av avgående styrelseledamöter m.fl.
  2. Ordförandeklubban överlämnas till ny ordförande att avsluta mötet

Årsmötet avslutas 19:00.
Verksamhetskonferensen börjar därefter med en middag kl 19:30.

Varmt välkomna!
Styrelsen för SeniorNet Sweden

Årsmöteshandlingar
Handlingarna publiceras två veckor innan stämman.

 

 

Uppdaterat i mars 2017 av Kansliet