Styrelsemötet 12 mars 2018

Årsstämman 18 april 2018

Det fortsatta arbetet med förberedelser inför  årsstämman och verksamhetsmötet den 18 april 2018 stod på styrelsens agenda den 12 mars.

Revisionsberättelsen är nu klar. Motionerna är besvarade. Det innebär att samtliga handlingar inför årsstämman är klara.

Styrelsens sammansättning

Valberedningen har lämnat förslag till stämman om styrelsens sammansättning. Till ny ordförande föreslås Rose Marie Frebran, ny ledamot Carl-Olof Strand och ny suppleant Krister Carlsson (tidigare ledamot). Solvig Grönstedt (tidigare suppleant) föreslås ingå i valberedningen.

Inbjudan till stämman och verksamhetsmötet 

En inbjudan till stämman sänds ut till respektive ordförande för vidarespridning till alla medlemmar i klubbarna.

All information om stämma läggs ut på SeniorNet Swedens webb.

Programmet för verksamhetsmötet är klart och inleds med en inspirationsföreläsning. Sedan blir det tid för utbyten klubbarna emellan. Ett antal aktuella frågor kommer utgöra grund för diskussionerna i grupperna.

Dataskyddsförordningen
Viktiga åtgärder inför den nya dataskyddsförordningen diskuterades.

Hantering av personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-post­adresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person omfattas av en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla person­upp­gifter.

Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsför­ordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Styrelsen har stående på sin agenda att förbereda hanteringen av personuppgifter som faller inom föreningens ansvarsområde. Avsikten är att dels se över vad som behöver göras centralt och också förmedla information och stödja klubbarna som har ett eget ansvar för att förordningen efterföljs.

Riktlinjer för Facebook

Styrelsen beslutade om framtagna riktlinjer för Facebook.

Riktlinjerna beskriver SeniorNet Swedens övergripande regler för informationshantering med hjälp av Facebook.  Riktlinjerna gäller generellt för alla förtroendevalda, funktionärer och anställda som använder föreningens Facebook. Riktlinjernas syfte är att skydda föreningen och dess varumärke, tredje man och enskilda användare.

SeniorNet Sweden har ett Facebook konto som legat vilande under lång tid.  Avsikten är att närvaron ska aktualiseras.  Riktlinjerna ska ligga till grund för hur kontot ska hanteras.

Ett kort styrelsemöte hålls dagen innan stämman det vill säga den 17 april 2018.

Protokoll styrelsemöte 2018-03-12

Sammanfattning och protokoll från föregående möte:
Protokoll från Styrelsemöte 26 februari 2018

2018-04-23