Styrelsemötet 26 februari 2018

Det fortsatta arbetet med förberedelser inför  årsstämman och verksamhetsmötet den 18 april 2018 stod på styrelsens agenda den 26 februari.

Årsberättelsen slutjusterades. Inkomna motioner behandlades och samtliga är nu besvarade. Verksamhetsplanen färdigställdes vi föregående möte.

Förslag till budget 2018 diskuterades och uppdaterades.

Kallelse och handlingar till stämman skickas i enlighet med stadgarna ut minst fyra veckor innan stämman och publiceras samtidigt på webben (medlemssida).

Dataskyddsförordningen
Viktiga åtgärder inför den nya dataskyddsförordningen diskuterades.

Hantering av personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-post­adresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person omfattas av en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla person­upp­gifter.

Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsför­ordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Styrelsen har stående på sin agenda att förbereda hanteringen av personuppgifter som faller inom föreningens ansvarsområde. Avsikten är att dels se över vad som behöver göras centralt och också förmedla information och stödja klubbarna som har ett eget ansvar för att förordningen efterföljs.

Hemfixare
Paket med broschyrer från Hemfixares har gått ut till föreningarna. Olyckligt var att ordförande i klubbarna inte fick information i förväg om att paket skulle komma.

Valberedningens förlag
Valberedningen har ett förslag till styrelse och ny ordförande. Underlaget går ut tillsammans med övriga handlingar inför årsstämman.

Extra möte
Ett extra styrelsemöte bokades in den 12 mars 2018.

Protokoll från Styrelsemöte 26 februari 2018

Sammanfattning och protokoll från föregående möte:

Protokoll från styrelsemötet 5 februari 2018.

2017-03-14