Styrelsemötet 5 februari 2018

Styrelsemötet 5 februari  2018

Status i arbetet med förberedelser inför  årsstämman och verksamhetsmötet den 18 april 2018 stod på styrelsens agenda den 5 februari. Programmet är i det närmaste klart.

En preliminär årsberättelse finns framtagen. Inkomna motioner har tagits emot och behandlats. Verksamhetsplanen färdigställdes vi föregående möte. 

Återstående ärenden och handlingar inför årsstämman behandlas på kommande möte den 26 april.

Kallelse och handlingar till stämman skickas i enlighet med stadgarna ut minst fyra veckor innan stämman och publiceras samtidigt på webben (medlemssida).

Dataskyddsförordningen

Viktiga åtgärder inför den nya dataskyddsförordningen diskuterades.

Hantering av personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-post­adresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person omfattas av en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla person­upp­gifter.

Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsför­ordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Styrelsen har stående på sin agenda att förbereda hanteringen av personuppgifter som faller inom föreningens ansvarsområde. Avsikten är att dels se över vad som behöver göras centralt och också förmedla information och stödja klubbarna som har ett eget ansvar för att förordningen efterföljs.

Medverkan i mässor och event

Medverkan på flera mässor blir aktuella och ytterligare förmåner för medlemmar är på gång. 

SeniorNet Sweden stödjer olika engagemang på relevanta mässor eftersom det är ett ypperligt tillfälle att möta vår målgrupp och samtidigt ett bra sätt att marknadsföra vår verksamhet.

Riktlinjer för sociala medier

Styrelsen diskuterade förslag till riktlinjer för närvaro på sociala medier.

Medlemssystemet

Styrelsen diskuterade nödvändiga uppdateringar i medlemsystemet.

Protokoll styrelsemötet 5 februari 2018.

Sammanfattning och protokoll från föregående möte:

Styrelsemötet 8 januari 2018.
2017-02-15