Motioner 2016

Styrelsens yttranden över motioner inkomna till årsstämman 2016

1)  Motion från SN Växjö – Rollfördelning mellan SeniorNet centralt och klubbarna

Inom större organisationer brukar man skilja mellan strategisk och operativ nivå där riksorganisationen utgör den strategiska nivån och de lokala föreningarna den operativa.

En förenklad beskrivning:

  • STRATEGISK = Att göra långsiktiga planeringar.
  • OPERATIV = Att praktiskt utföra uppgifter.

Genom att formulera de övergripande målen håller riksorganisationen ihop delarna och minskar därmed risken för att de lokala föreningarna börjar köra sina eget lopp. En organisation som har ett metodiskt målarbete uppfattas dessutom som trovärdigt av sina olika intressenter, inklusive medlemmarna. Hela organisationen genomsyras av en gemensam agenda där stämman fastställer vilka verksamhetsområden som ska prioriteras. Ledningsarbetet blir också effektivare på såväl central som lokal nivå, samtidigt som medlemmarnas motivation höjs och förståelsen för vad som ska presteras ökar. En organisation där alla drar åt samma håll gör det också möjligt identifiera vilka framgångsfaktorerna är.

Fram till idag har arbetet med webbplatsen och medlemsadministration utgjort den största delen av styrelsens och det centrala kansliets arbete och har också krävt stora resurser. Denna verksamhet hjälper knappast till att ge organisationen någon framskjuten position när det gäller möjligheterna att påverka digitaliseringen.

Genom att göra SeniorNet Swedens webbplats till en portal till klubbarnas lokala webbplatser och en mycket enklare struktur kunde resurser frigöras. En enkel struktur kunde innehålla några få rubriker; exempelvis Om oss, Vad gör vi, Press, Lokalföreningar, samt ett nyhetsflöde kring digitaliseringen ur ett seniorperspektiv.
All annan information om exempelvis kursutbud, sök medlemskap, Caféverksamhet, IT-support, lokala evenemang, medlemsförmåner etcetera läggs ut på de lokala sidorna.

Genom att lägga medlemsadministrationen hos klubbarna kunde resurser frigöras till andra mer angelägna uppgifter som exempelvis långsiktig strategisk planering, omvärldsbevakning, lobby etcetera. Nya medlemmar rapporteras förslagsvis in till det centrala kansliet kvartalsvis.

Med utgångspunkt från ovanstående yrkar vi att:

  • SeniorNet Swedens styrelse ges ett större ansvar för strategisk planering med tydliga målformuleringar;
  • webbgruppen får till uppgift att se över innehållet på SeniorNet Swedens webbplats så att det ges en betydligt mer begränsad omfattning;
  • styrelsen utreder möjligheten att medlemsregistrering och medlemsuppbörd sker i klubbarna samt att uppdatering av medlemsregistret och inbetalning av medlemsavgifter till SeniorNet Sweden sker kvartalsvis.

Växjö 2016-01-28
Göran Pålsson, Ordförande SeniorNet Växjö

Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen:
 De frågor som tas upp i motionen ger en bild av att de 50 klubbarna är lika stora och kompetenta som SN Växjö. I själva verket finns det inom SeniorNet Sweden många små klubbar som inte har kapacitet att hantera vare sig en klubbens webbplats eller medlems­administration; 15 klubbar har färre än 50 medlemmar. Styrelsen lutar snarare åt att öka stödet för de små klubbarna än att dra sig tillbaka och på bred front skala ned verksamheten och frigöra resurser.

Ja, styrelsen har under det två senaste åren ägnat stor tid åt webbplatsen och systemet för medlemsadministration. Detta som en följd av att tidigare anlitade tjänsteleverantör successivt misskötte sig och gick i konkurs, samt att konkursförvaltaren ”sålde oss” till ett företag som inte klarade av att återanvända den första leverantörens icke-standardiserade programkoder. Vi tvingades börja om på nytt. Hårt arbete resulterade i nya system till en lägre kostnad, dvs. resurser frigjordes.

Vad gäller förslaget att årsstämman skulle ge styrelsen ett större ansvar för strategisk planering och målformulering är det svårt att se hur detta skulle gestaltas. Vad är större och vad är mindre? Styrelsen redovisar varje år en verksamhetsplan och budget. Stämman tillstyrker eller avstyrker.

 

2)  Motion från SN Växjö avseende namnfråga och nya begrepp

Medborgare som idag inte är digitalt delaktig kännetecknas av att de är äldre, har låg utbildningsnivå, ibland bara folkskola och är ekonomiskt och ibland även socialt resurssvaga. Appendixet ”Sweden” kan ge intrycket att vi är en organisation med ett omfattande internationellt samarbete. Så är inte fallet. Organisationsnamnet kan i värsta fall verka avskräckande på den målgrupp som ligger oss varmast om hjärtat, nämligen alla icke-användare av internet och digitala tjänster.

För att ge SeniorNet Sweden den breda folkliga förankring i olika samhällsskikt som kännetecknar en folkrörelse anser vi att ett namnbyte bör göras. Vidare bör begreppet klubb ersättas med förening då det senare antyder en större grad av öppenhet. En klubb ses ofta som en mindre och ofta sluten grupp. I analogi med detta bör den centrala styrelsen och dess kansli namnges som riksförbundet eller riksorganisationen.

Mot bakgrund av detta yrkar vi att:

  • tillägget ”Sweden” tas bort från namnet;
  • organisationens nya namn blir SeniorNet;
  • klubbar framledes benämns föreningar;
  • den centrala styrelsen och dess kansli namnges som Riksförbundet

Växjö 2016-01-28
Göran Pålsson, Ordförande SeniorNet Växjö

 

Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen: I motionen förespråkas att det internationella ordet ”Sweden” tas bort ur det inregistrerade namnet SeniorNet Sweden för att inte avskräcka alla icke-användare av internet och digitala tjänster från medlemskap. Med den retoriken skulle också kunna hävdas att ordet ”SeniorNet” ska ändras till ”SeniorNät”.

SeniorNet Sweden är inte en folkrörelse i traditionellt idé-tänk. Merparten av medlemmarna går med för att i en lokal klubb tillägna sig en förmåga enligt mottot ”äldre lär äldre IT”. Ofta slutar man när kompetensen är uppnådd. De som stannar kvar gör ofta så för att de ser klubben som en mindre enhet med trivsamma kurser och socialt innehåll. Styrelsen delar inte motionens uppfattning att förening är mer lockande än klubb, speciellt inte till den grad att ett namnbyte är påkallat. I strikt mening är SeniorNet Sweden ett Förbund, dvs. en sammanslutning av klubbar. Förening, däremot, är en sammanslutning av individer.

I styrelsens Verksamhetsplan för 2016 utpekas arbetet med vårt varumärke som en viktig åtgärd för att vi ska kunna attrahera såväl de IT-ovana (som efterfrågar grundutbildning) som de IT-vana (som efterfrågar stimulans för ett rikare liv).

Varumärkesarbete – JA.   Enkla namnbyten – NEJ.

 

3)  Motion från SN Östersund angående reskostnader för resa till SNS möten

Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen: Styrelsen delar den i motionen uttryckta målsättningen för klubbarnas representation vid årsmöte och verksamhets­konferens. En organisation stärks av att alla dess delar kan vara med och påverka. Samtidigt blir kostnaderna olika beroende på främst avståndsfaktorn. Speciellt små, nya och långväga klubbar kan få svårt att klara deltagarkostnaderna.

Som framgår av gällande verksamhetsplan för SNS stöder vi i mån av tillgängliga ekonomiska resurser nya/små klubbars möjligheter att delta i årsstämma och verksamhetskonferens. Å andra sidan har årsstämman ålagt styrelsen att slimma verksamhetskostnaderna så att klubbarna ska få tillbaka mesta möjliga av medlemsavgiften. Mot denna bakgrund är det olämpligt att bygga upp ett strikt bidragsregelverk som bygger på klubbstorlek och avstånd till lokalitet för årsstämma och verksamhetskonferens.