Styrelsemöte SeniorNet Sweden 2016-04-25 kl 10:00-11:30

Plats: SNS Kansli, Byängsgränd 14, Årsta Park

Deltagare: Olov Östberg, Solvig Grönstedt, Lars Lindstammer, Even Mathisen, Eva-Britt Olsson, Anita Rissler, Thomas Thörn,
samt Rita Dubbelman (kansliet, från och med kl 11)

Anmält förhinder: Björn Österlind och Erik Frostegren

§1 Mötet öppnades av Olov

§2 Dagordningen godkändes

§3 Till protokollsförare valdes Anita

§4 Till protokollsjusterare valdes Olov och Even

§5 Protokollet från styrelsemötet 2016-3-17 godkändes

§6 Andrahandsuthyrning av Flintbackslokalen (Olov, Even)

Avtal som tecknats med ny hyresgäst, Utomhuspalatset, finns i pärm på kansliet.  Avtalet är även godkänt av bostadsrättsföreningen i Tanto. Nya hyresgästen tar över kontraktet med SeniorNets andrahandshyresgäst.
Bord finns kvar i lokalen som erbjudits Stockholmsklubbar, men inga har hört av sig.   I avtalet med nuvarande andrahandshyresgäst finns inskrivet ”30/9 2016 – ….kan ett köp av möblerna diskuteras”.
Nya hyresgästen önskar inte i dagsläget slutgiltigt  andrahandsavtal med bostadsrättsföreningen.
Beslut: Alla juridiska formaliteter är klara. Nästa styrelse följer upp den 30/9 2016.

§7 Webbplatsen (Olov, Even)

 1. Senaste möte i webbgruppen skedde med Skype. 6 deltog, 1 frånvarande.
  Förnyelse av nu existerande startsida pågår. Förslag till startsida visades på storduk. Sidan ska lätt kunna aktualiseras.
  Beslutades: Protokollet från webbgruppen biläggs detta styrelseprotokoll.
  750 kr tas ut som engångskostnad av klubbar intresserade att skapa webbplats med klubbkonceptet. Webbgruppen bestämmer när nya klubbar kan erbjudas webbplats enligt klubbkonceptet. För klubbar som inte har webbplats enligt klubbkonceptet kommer krav ställas  att SeniorNet Swedens logotype ska finnas på deras startsida som länkas till riksföreningen.
 2. Service och underhåll
  Beslut: Gunilla Brattberg lämnar tills vidare månatliga faktureringar för överenskommet underhåll av webbplatsen.
  Frågan om nytt avtal med henne hänskjuts till nya SNS-styrelsen.

§8 Växjö verksamhetskonferens (Thomas)

Växjöklubben anordnade verksamhetskonferensen 2015 som en fortsättning av de diskussioner som startat på konferensen i Karlstad. Nu vill de lämna över stafettpinnen till klubb som åtar  sig att fortsätta inspirera till utveckling av SeniorNet-verksamheten. Framtidsgruppen är ett viktigt stöd i detta arbete. Pengar bör avsättas till workshops och konferenser där seniornettare kan träffas och gemensamt utveckla idéer.
Thomas berättade om det stora Kampradstödda projektet som nu ska pågå fram till slutet av 2017 med iPadtillgång och utbildning i drygt 200 äldreboenden i Småland med omnejd.

§9 Årsstämman i Landstingsalen 26 april

Bildspel visas medan deltagarna samlas. Antalet anmälda är 67 från 31 klubbar. Efter årsmötesförhandlingarna finns det tid för angelägna diskussioner – både i föreläsningssalen och för mindre grupper i foajen.

§10  Konstituerande styrelsemöte sker omedelbart efter årsstämman i Landstingshuset.

§11 Mötet avslutades.

 

Valberedningen och några av de nominerade till nya styrelsen träffade den avgående styrelsen för ett informellt samtal före den gemensamma lunchen.

 

Vid protokollet:
Anita Rissler

Justeras:
Olov Östberg                           Even Mathisen