Verksamhetsplan 2016

Innehållsförteckning
Styrelsen för SeniorNet Sweden skall under året: sida 2
Framtidsinriktad verksamhetsprofilering  som markering av vårt 20-årsjubileum: sida 3

 

Styrelsen för SeniorNet Sweden skall under året:

 1. Fortsätta arbetet med att främja seniorers förmåga till att använda den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle, samt att i övrigt arbeta för att de många som fortfarande står helt utanför det digitala samhället skall bli delaktiga.
 1. Genom en aktiv marknadsföring verka för att SeniorNet Sweden stärker sin position som landets ledande IT-förening för seniorer samt att delta i större IT-projekt för äldre där SeniorNet Sweden ses av både myndigheter och organisa­tioner som en naturlig samarbetspartner.
 1. Genomföra de styrelseförslag och motioner som årsmötet beslutar om.
 1. Förbättra ekonomin och stärka riksföreningens likviditet genom att söka statliga medel och bedriva lobbyverksamhet hos stora organisationer och myndigheter.
 1. Fortsätta arbetet med att såväl stötta vacklande klubbar som att bilda nya klubbar och därmed bidra till att öka antalet digitalt delaktiga seniorer i landet.
 1. Aktivt verka för att varje ny medlem hittar lämplig SeniorNet-klubb. Av administrativa skäl, eller på medlems specifika önskan, skall medlemskap kunna hänföras till kategorin ”Direktansluten”.
 1. Erbjuda klubbarna egen webbplats med samma standardkoncept men i lokal variation och med en enkel redigeringsfunktion.
 1. Konsolidera och vidareutveckla den nya webbplatsen och det nya systemet för medlemsregistret. Tjänsteupphandling.
 1. Vidareutveckla tillgängliga sociala medier som Facebook och webbplatsens Forum så att en dubbelriktad kommunikation kan etableras med och mellan medlemmarna.
 1. Aktivt medverka i samverkansorganisationen Digidel för arrangemang av nationella ”surfveckor” i mars och oktober.
 1. Genomföra verksamhetskonferens under hösten 2016 med lämplig klubb som värd.
 1. Utvidga samarbetet med främst studieförbund och pensionärsförbund för genomförande och finansiering av utbildningsprojekt.

 

Framtidsinriktad verksamhetsprofilering som markering av vårt 20-årsjubileum (Inspiration från Verksamhetskonferensen i Växjö 8-9 november 2015)

Framtiden är redan här

Sånt gör man numera, som fröken vet, med elektricitet. Så sjöng Evert Taube i tatuerar­valsen som spelades in på grammofonskiva redan 1928. Numera behärskar alla ungfröknar konsten att Googla och läsa om Taube på Wikipedia, lägga in melodi­slingan som en rington i Mobilen, lyssna på valsen via Spotify, se en revy­version på YouTube, beställa en liten Taubestatyett gjord med en 3D printer, Swisha iväg betalning för statyetten och visa upp den på Facebook.

För samhället i stort handlar det om aktuella utvecklingar som Artificiell intelligens för Självkörande bilar, Robotisering av industrin, Kontantlös handel, Drönarleverans av det man handlar på nätet, Sensorer i ting och människokropp, Direktöversättning av tvåspråkiga samtal, 5G‑internet (lika självklart som frisk luft), Programmeringskurser för barn och, dessvärre, allt slugare Digital brottslighet.

Konfronterad med sådana framtidsberättelser växte hösten 2015 fram insikten att vi inom SeniorNet Sweden borde inrätta en framtidsinriktad tankesmedja. Två parallella spår lades ut. [1] Verksamhetskonferensen i Växjö (8-9 nov 2015) gavs en framtidsinriktning och [2] en framtidsarbetsgrupp/tankesmedja tillskapades med den initiala uppgiften att leverera en framtidsskiss till årsstämman (26 april 2016).

Tankesmedjor för politik/ekonomi/industri har ofta som gemensam nämnare slut­satsen att det handlar om att digitalisera eller försvinna.

I nästan alla livssituationer är vi idag helt beroende av digital teknik och digitala system. Att välja ett analogt liv är fortfarande helt möjligt, men det innebär också att välja ett besvärligt utanförskap.

Dåtid för SeniorNet Sweden

År 1996 initierade regeringens IT-kommission bildandet av SeniorNet Sweden. SeniorNet förmedlar kunskap och underlättar seniorernas möte med informations­samhället genom att ordna både ”fysiska” och elektroniska mötesplatser, i form av lokala klubbar och en egen hemsida. [Nationell handlingsplan för äldrepolitik. Regeringens proposition 1997/98:113]

Och nu skriver vi 2016  =>  SeniorNet Sweden har 20-årsjubileum !!!

Framtidsinriktad nutid för SeniorNet

Förnyelse av SeniorNets tjänster?   I vad mån gäller ”digitalisera eller försvinna”? Passar 1996 års koncept också 2016 och framåt? Håller devisen Äldre lär äldre digital kommu­nikation och internet? Ja, och speciellt 1996 års ”förmedlar kunskap och underlättar seniorers möte med informationssamhället”. Klubbarnas basala utbildningsinsatser är alltjämt inriktade på handhavande och uppgra­deringar av PC, platta och mobil, samt på bastillämpningar som Word, mejl och googling. Stora klubbar orkar också ta sig an områden som Facebook, bloggning, bildhantering, Skype och släktforskning.

Breddning om IT-tillämpningar.   Under menykategorin IT på SeniorNet-webben finns nu också de två nya kategorierna Koppla IT till TV:n och Kultur i IT-världen. Det kommer bara bli mer av det som redan finns, problemet är att vi inte vet vilket av det som redan finns som kommer att överleva! Därför måste allt nytt som händer bevakas och utvärderas. Vi måste successivt ta upp IT-tillämningar som berör frågor som boende, hälsa, omsorg, ekonomi, miljö och samhällsdemokratisk delaktighet. Om vi inte breddar oss kommer vi att få svårt att hålla kvar och/eller förnya medlems­stocken. SeniorNet måste vara attraktivt även för IT-kunniga ungfröken/herrn när hen räknas till ålderskategorin ”+”. Kanske ska klubbarna inrätta experimentverkstäder för exempelvis ”IoT, sakernas internet” eller ”3D printer i köket” eller ”köp och sälj via Internet” eller ”e-hälsa” eller …

Utvecklingen av digitaliseringen är så bred och omfattande och snabb att vi behöver vägröjare som nosar upp och förklarar vad nymodigheter kan erbjuda och innebära för seniorer. Fortsatt ska dock gälla att vi har en stor ödmjukhet och attityden äldre lär äldre är vårt riktmärke. Aldrig från en upphöjd position. Det finns inga dumma frågor. Vi jobbar med breddidrotten för att göra en liknelse.

Rapportering om växande internettjänster.    I enlighet med 2015 års verksam­hets­­utfästelse har stor energi lagts på att via webbplatsen, Facebook och Twitter återpublicera för SeniorNet intressanta artiklar och nyheter rörande program, hård­vara, säkerhet, gör-så-här-tips, samt avrapportering från offentliga IT-tjänster. Men under verksamhetsåret 2016 kommer fokus att riktas mot ovan nämnda e-hälsa i form av nya appar och produkter och hälsotjänster på nätet som underlättar för seniorer att få information och smidig tillgång till läkarvård och egenvård på nätet. Vi ska också arbeta för att tekniken används på ett klokt sätt för att öka omsorgens kvalitet och säkra att varje individ behandlas värdigt.

När vi närmar oss sådana stora frågor är det viktigt att ha samarbetsparter. Det gäller för såväl samhällspolitik som nya former för inhämtning och förmedling av kunskap. Förbättrat lokalt samarbete med pensionärsorganisationer och studie­förbund är ett måste för lilla SeniorNet Sweden. Samtidig kan vi notera att Birgitta Jonsson från SN Kungsholmen med stor framgång fått nationell respons på kampanj­kravet att äldreboenden ska tillhandahålla internet. SeniorNet måste också penetrera möjligheterna för klubbarna att bli delaktiga i tillämpningarna av subventionerat IT-stöd i hemmen (RIT). SN Malmö har gått i bräschen genom ”RIT‑samarbete” med ett etablerat serviceföretag.

Stärkning av varumärket.    Vi måste också arbeta med vårt varumärke för att vi ska kunna dra till oss såväl de IT-ovana (som efterfrågar grundutbildning) som de IT-vana (som efterfrågar stimulans för ett rikare liv). Genom att hitta naturliga samband/ nätverk i liknande organisationer bidrar vi till att synas med varumärket och fånga upp de som annars inte hittar till SeniorNet. Och med ett starkt varumärke ökar våra möjligheter att under 20-årsjubileet landa sponsorpengar från näringsliv och stiftelser. Framtidsgruppen är därför inriktad på att också förstärka varumärkesarbetet med hjälp av den typ av resurspersoner som vid starten av SeniorNet Sweden såg till att banker och IT-företag ställde upp som sponsorer. En lämplig ledare för denna vår spjutspets-grupp är Marta Sanden, en av initiativtagarna till SeniorNet Sweden och dess första medlem.