Verksamhetskonferens Växjö 2015

SNS Verksamhetskonferensen i Växjö 8-9 november 2015 med 80-talet deltagare

Sammanfattning av gruppdiskussioner av Thomas Thörn, Växjö

Vid verksamhetskonferensen i Karlstad 2014 gjordes en framtidsspaning över fem trender som kunde förväntas påverka den fortsatta digitaliseringen av samhället och utvecklingen av internet.

 • The net is computer
 • Molnet
 • Internet of Things (sakernas internet)
 • Big Data
 • e-Government (e-Förvaltning)

Sammantaget ger dessa olika områden en möjlig utgångspunkt för att teckna ett framtida digitalt landskap och de olika möjliga verksamhetsområden för SeniorNet och den digitala kompetens våra medlemmar bör få möjlighet att utveckla.

Vari består då denna digitala kompetens som vi bör medverka till att ge våra medlemmar? Digitaliseringskommisionen har gett en definition av begreppet med utgångspunkt från kunskaper, färdigheter och attityder, och där attityder tolkas utifrån två delar, förståelse och motivation. Med utgångspunkt från detta definieras digital kompetens:

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv.

Digital kompetens innefattar:

 • Kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt
 • Färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster
 • Förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker
 • Motivation att delta i utvecklingen

Vid verksamhetskonferensen i Växjö presenterades en rådslagsmodell för att ta tillvara konferensens arbete. Ett sådant rådslag bör vara väl förberett, organiserat med en tydlig strukturerad dialog med medlemmarna där både mål och handlingsalternativ är öppna. Förslag formuleras och prioriteras i rådslaget. Därmed är rådslaget en metod för medbestämmande. I det följande presenteras ett antal områden som kan vara utgångspunkt för ett rådslag.

Verksamhetskonferensen betonade vikten av att förmedla grundkunskaper till medlemmarna i att använda digital utrustning för anslutning till internet — dator, surfplatta, smarta telefoner och IOT. Detta kan ses som SeniorNet Swedens kärnverksamhet och rymmer flera olika perspektiv såsom kursinnehåll, studiematerial, handledarkompetens etc.

Verksamhetsformer

Konferensen efterlyser ett breddat och förnyat utbud av olika verksamhetsformer.

Förslag från konferensen:

 • Fler utbildningsmodeller, temadagar, workshops etc
 • ”Laborationer” med nya prylar som kommer ut på marknaden
 • Öppen datastuga
 • Samarbete med biblioteken kring internetutbildning
 • Öppet hus – prova på-dagar
 • Träffpunkter och mobila team

Vilka handlingsalternativ, utvecklingsmöjligheter och mål kan formuleras?

Kursinnehåll

Att lära äldre att använda datorer, surfplattor och smarta telefoner är en grundförutsättning för att de ska bli digitalt delaktiga och utveckla sin digitala kompetens. För att uppnå detta bör verksamheten erbjuda kurser som syftar till färdighetsträning och ökad förståelse av digitaliseringens påverkan av vardagslivet.

Förslag från konferensen:

 • Programförd öppen verksamhet. Polisen bedrägerier mot äldre, Din säkerhet, myndigheten för samhällsberedskap o andra myndigheter. Bearbeta deltagare
 • Använda olika e-tjänster och appar
 • Föreläsa om vikten av e-legitimation. Visa vårdkontakter, apotek etc
 • Fler utbildningar kring de möjligheter internet erbjuder äldre

Vilka handlingsalternativ, utvecklingsmöjligheter och mål kan formuleras?

Studiematerial

De studiematerial som används i kursverksamheten är viktiga verktyg för att erbjuda en strukturerad undervisning med god kvalitet.

 • Kvalitetssäkring av utbildningsmaterial
 • Använda studiematerial som finns tillgängliga, ingen central upphandling
 • Använda studieförbundens material istället för egen produktion

Vilka handlingsalternativ, utvecklingsmöjligheter och mål kan formuleras?

Handledare

Våra handledare/lärare har en central roll i SeniorNets strävanden att göra fler äldre digitalt delaktiga. Kanske är det så att deras betydelse har underskattats och borde ägnas större uppmärksamhet framöver.

 • Handledarutveckling/utbildning, studieförbundens stegutbildning
 • Vi måste agera för att få fler handledare

Vilka handlingsalternativ, utvecklingsmöjligheter och mål kan formuleras?

Omvärldsbevakning/samverkan

Vad som händer i vår omvärld har en avgörande betydelse för Seniornet att bedriva ett framgångsrikt arbete. Teknikutveckling, myndigheters agerande, politiska beslut och andra aktörer på den digitala arenan påverkar våra möjligheter att få ett ökande inflytande och bli en betydelsefull instans i den pågående digitaliseringen av samhället.

 • Påverka utveckling av nya produkter så de även passar äldre
 • Uppsökande verksamhet. Äldreboende, andra föreningar, sjukhus, olika kommunala jippon
 • Kontakta kommunen avseende deras kontaktvägar ut till seniorer. Pensionärsråd, träffpunkter, äldreboende och hemtjänst
 • SNS verka för utveckling av förströelseindustrin o spelindustrin även för äldre
 • Hänga med i utvecklingen av Internet of things
 • Artificiell Intelligens, påverkan på SNS
 • Jobba för bättre anpassning av e-tjänster för äldre
 • Annonsera i lokala tidningar, kontakt med politiker, kontakt med SPF och PRO. Nyhetsbrev (månadsvis), mailinbjudan vid temadagar

Vilka handlingsalternativ, utvecklingsmöjligheter och mål kan formuleras?

Opinionsarbete

Konferensen sänder en tydlig signal att Seniornet skall lägga större vikt vid att bedriva opinionsarbete kring frågor som rör äldre och de konsekvenser digitaliseringen medför.

 • Bedriva opinion för att användning av myndigheters e-tjänster ska vara kostnadsfria (infrastrukturen inkluderad)
 • Vi arbetar för att bli remissinstans för myndighet i äldrefrågor rörande digitaliseringen
 • Offentliga aktörer måste ta ansvar för ökad tillgänglighet och kompetens hos brukarna
 • Uppvakta politiker i frågor som rör vårt verksamhetsområde.
 • Öka inflytandet från äldre hos kommun, landsting o myndigheter för att påverka vid digitaliseringen av samhället
 • Bearbeta regering o riksdag för att SNS ska bli godkänd bidragsberättigad organisation
 • Öka medlemsantalet, ökat inflytande i remissammanhang

Vilka handlingsalternativ, utvecklingsmöjligheter och mål kan formuleras?

Lokal verksamhet

Konferensen såg SeniorNets verksamhet på landsorten som ett eftersatt område med stora utvecklingsmöjligheter.

 • Hjälpa till att starta nya föreningar där de inte finns
 • Öka vår verksamhet på landsorten
 • Träffpunkter och mobila team
 • Support vid problem med it-utrustning
 • Kontakt med närliggande föreningar för medverkan vid varandras tema-dagar
 • Motivationsarbete, få äldre (ointresserade) delaktiga
 • Öka medlemsantalet, ökat inflytande i remissammanhang
 • Fler äldre blir it-kompetenta
 • IT-kontroll modell ”Hälsokontroll”

Vilka handlingsalternativ, utvecklingsmöjligheter och mål kan formuleras?

Central verksamhet

Konferensen förespråkade centralt initierade insatser för att öka verksamheten på landsbygden.

 • Hjälpa till att starta nya föreningar där de inte finns.
 • Motivationsarbete, få äldre (ointresserade) delaktiga
 • Öka medlemsantalet, ökat inflytande i remissammanhang
 • Fler äldre blir it-kompetenta
 • Tydliggöra SeniorNet Swedens roll i förhållande till klubbarna genom att använda benämningen (riks)förbundet och (lokal)förening
 • Öka vår verksamhet på landsorten
 • Resurser o verktyg för medverkan i nationella aktiviteter typ Digidel nätverk

Vilka handlingsalternativ, utvecklingsmöjligheter och mål kan formuleras?