Styrelsemöte 21 januari 2019

Styrelseordförande: Rose-Marie Frebran

Några av dagens punkter:

Inbjudna gäster

Inbjuden gäst var Internetklubbens ordförande LilliAnn Källemark för en dialog om klubbens verksamhet och planer.

Valberedningen informerade om förutsättningarna för årets val av ordförande och styrelseledamöter. Styrelsen framförde önskemål om rekrytering av nya ledamöter från olika delar av landet.

Miljonanslag från PTS

SeniorNet Sweden tilldelades i hård konkurrens ett miljonanslag från PTS för ett ett utbildningsprojekt som går ut på att ta fram en handledarutbildning skräddarsydd för seniorer. Projektet som ska vara genomfört inom en tvåårsperiod drivs i samarbete med FUNKA. Projektledare är Mikael Balte, SeniorNet Sollentuna. Flera klubbar är representerade i projektgruppen och referensgruppen.  Styrelsen är styrgrupp.

Ekonomi

Resultatet per den 31 december för SeniorNet Sweden visar på ett positivt utfall jämfört med budget. Det negativa resultatet på drygt 500 000 kronor hänger samman med den extra utdelning som gjorts till klubbarna mot bakgrund av att det fanns uppsamlade medel från tidigare år.

Årsstämman och verksamhetsmötet 2019 i Örebro

Styrelsen arbetade vidare med planeringen inför SeniorNet Swedens årsstämma och verksamhetsmöte 2019. Tidpunkten är 7- 8 april och platsen är Örebro.

Styrelsen diskuterade innehållet i årsberättelsen 2018 och verksamhetsplanen 2019  samt godkände förslaget till budget 2019.

Stadgarna ska uppdateras men inför årets stämma görs en mindre justering.

MS Office utbildning via Aktiv.se – ny medlemsförmån 

Avtalet med Aktiv.se är klart och innebär att medlemmar nu har fri tillgång till webbaserad utbildning i hela MS Office 365-paketet och Windows 10. Information med instruktion om inloggning finns utlagd på webbplatsen en notis fanns med  i senaste nyhetsbrev till klubbarna. Ytterligare information för att uppmärksamma erbjudandet bör gå ut till klubbarna som bör hjälpa  medlemmarna att komma igång.

Kontaktpersoner till klubbar

För att utveckla dialogen mellan SeniorNet Swedens styrelse och alla klubbar diskuterades  ett preliminärt förslag till kontaktpersoner per klubb.  En viktig del är att fånga upp aktuella behov och önskemål samt utbyta tankar och idéer om föreningens nuvarande och framtida verksamhet.

Kontantupproret – riksdagsseminarium 30 januari 

Vi har möjlighet att delta i ett seminarium om kontantfrågan den 30 januari . Anmälan kan göras via vår webbplats.

Annonser i PRO respektive SPF tidningar

SeniorNet Sweden har annonserat  i PRO-tidningen och SPF Senioren om vår verksamhet.  Annonser kommer att köpas en gång per termin även framöver.

Styrelsemötet 2019-01-21 – Protokollet  är justerat och utlagt på medlemssidan.

Vårens mötestider 2019 : 21 januari, 13 februari, 18 mars, 13 maj och 17 juni.

Webbredaktör: Birgitta Strinnlund