Handledarutbildning – projekt med PTS anslag

SeniorNet Sweden har beviljats anslag från PTS för Finansiering av Utbildningsprojekt för ökad digital kompetens.

IT-handledarutbildning för seniorer som lär ut IT-kunskap till äldre

PTS har beslutat om vilka projekt som får finansiering för att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov och utsatta grupper. Av 45 inkomna ansökningar har sju beviljats finansiering.
13,7 miljoner för ökad digital kompetens. PTS pressmeddelande 

Glädjande är att SeniorNet Sweden har beviljats medel för ett projekt med syftet att ta fram en IT- handledarutbildning för seniorer. Målet med projektet är att våra handledare/assistenter inom hela nätverket runt om i landet ska få lära sig mer pedagogik och få verktyg för att kunna möta behoven hos äldre med varierande förkunskaper och förutsättningar.

Projektet ska bedrivas under en tvåårsperiod och sker i samarbete med Funka.

Bakgrund

En enhetlig handledarutbildning efterfrågas sedan länge av föreningens klubbar, bland annat genom den genomförda klubbenkäten 2016 där önskemål om både utbildningsmaterial och handledarutbildning framfördes.

På föreningens nationella verksamhetsmöte 2017 framgår av genomförda grupparbeten att just behovet av en central handledarutbildning och rekrytering av handledare är ett särskilt viktig område.

Inför ansökan har ett flertal klubbar kontaktats och uppgett att de är villiga att bidra med underlag vid projektgenomförandet och stötta utbildningen lokalt även i fortsättningen.

Målgruppens behov

Den primära målgruppen för projektet är erfarna, nya och presumtiva handledare.

Det livslånga lärandet – adekvat pedagogisk utbildning är nödvändig för att förmedla nya synsätt, ge en bredare bild och bidra till trygghet i rollen.

Det är en särskild utmaning att leda kurser med hänsyn till den heterogena gruppen av intressenter. Att kunna engagera och motivera elever till självständighet. Att kunna skapa goda förutsättningar för tillgänglighet.

Innehållet i utbildningen

Utbildningen har fokus på pedagogiska färdigheter för att lära ut IT till olika grupper av seniorer.  Det ska finnas verktyg för att kunna möta behoven hos äldre med varierande förkunskaper och förutsättningar.

Det ska finnas exempel på hur man kan hantera utmaningar, när det gäller tillgänglighet både i handledningen och i användningen av digitala gränssnitt.

Distansutbildning

I första hand kommer det att bli en distansutbildning med självstudier – en teoridel och en praktisk del med självstudieuppgifter och övningar.

Filmer: grundläggande pedagogik, olika former av handledning, praktiska exempel, digital tillgänglighet.

Material i skrift och bild: fylligt komplement till filmerna.

Fördjupningsmaterial: Endagsutbildning för handledarna hos klubbarna – gemensamt utbyte och lära av varandra, praktiska exempel och gruppövningar.

Utbildningarna ska lätt kunna nås via länk. Repetitionsmöjligheter ska finnas.

Tillgänglighet och uppdatering

Utbildningen kommer finnas tillgänglig utan kostnad på webbplatsen https://seniornet.se/och vara öppen för alla intresserade. Utbildningen kan däremot inte användas för kommersiellt bruk

En ”utbildningsgrupp” är tänkt att ansvara för att konceptet sprids, kompletteras och hålls uppdaterat inte minst med hänsyn till bland annat den snabba tekniska utvecklingen. Någon forma av supportfunktion ska utvecklas.

SeniorNet Sweden kommer stå som ägare till utbildningen.

Underleverantör 

Projektet drivs i samverkan med Funka som har lång erfarenhet av att ta fram utbildningar på det digitala området med hög tillgänglighet för personer med funktionshinder, de har även tillgång på testpersoner och hjälpmedelslabb.

Funka är exempelvis producent och leverantör av Talande webb och Större text på vår webbplats.

Läs mer om Funka.
SeniroNet Sweden väljer Funka.

Projektet

Projektorganisation
Styrgrupp: Representanter från SeniorNet Swedens styrelse
Projektledare: Mikael Balte, SeniorNet Sollentuna, mikael.balte@seniornetsollentuna.se

Personer från olika klubbar kommer medverka i projektet.
Projektledare med flera från Funka.

Projektet är indelat i fem etapper och kommer pågå under en tvåårsperiod.

Etapp 1 – våren 2019

Den första etappen (pågår) handlar i huvudsak om uppstart, att inventera det utbildningsmaterial som redan finns inom föreningen, klargöra ytterligare behov och rekrytera personer som vill medverka i projektet.

Ett brev har sänts ut till ett flertal klubbar med ett upprop till:
att medverka  i projektet och
att bidra med utbildningsmaterial
Medverka i handledarutbildningsprojektet för SeniorNet Sweden

Klubbar som redan anmält intresse av att medverka:
SeniorNet Kungsholmen (har utbildningsmaterial)
SeniorNet Tyresö
SeniorNet Nacka

Etapp 2

Här kommer ett utkast till utbildningsmaterial att tas fram.

Etapp 3

Under denna etapp kommer utbildningsmaterialet testas och förfinas.

Etapp 4

Pilotutbildning genomförs. Distanskurser publiceras.

Etapp 5

Uppföljning, utvärdering. Slutsatser.
Förvaltning.

Webbredaktör:
B Strinnlund