Handledarutbildning – projekt med PTS anslag

SeniorNet Sweden har beviljats anslag från PTS för Finansiering av Utbildningsprojekt för ökad digital kompetens.

IT-handledarutbildning för seniorer som lär ut IT-kunskap till äldre

PTS har beslutat om vilka projekt som får finansiering för att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov och utsatta grupper. Av 45 inkomna ansökningar har sju beviljats finansiering.
13,7 miljoner för ökad digital kompetens. PTS pressmeddelande 

Glädjande är att SeniorNet Sweden har beviljats medel för ett projekt med syftet att ta fram en IT- handledarutbildning för seniorer. Målet med projektet är att våra handledare/assistenter inom hela nätverket runt om i landet ska få lära sig mer pedagogik och få verktyg för att kunna möta behoven hos äldre med varierande förkunskaper och förutsättningar.

Projektet ska bedrivas under en tvåårsperiod och sker i samarbete med Funka.

Bakgrund

En enhetlig handledarutbildning efterfrågas sedan länge av föreningens klubbar, bland annat genom den genomförda klubbenkäten 2016 där önskemål om både utbildningsmaterial och handledarutbildning framfördes.

På föreningens nationella verksamhetsmöte 2017 framgår av genomförda grupparbeten att just behovet av en central handledarutbildning och rekrytering av handledare är ett särskilt viktig område.

Inför ansökan har ett flertal klubbar kontaktats och uppgett att de är villiga att bidra med underlag vid projektgenomförandet och stötta utbildningen lokalt även i fortsättningen.

Målgruppens behov

Den primära målgruppen för projektet är erfarna, nya och presumtiva handledare.

Det livslånga lärandet – adekvat pedagogisk utbildning är nödvändig för att förmedla nya synsätt, ge en bredare bild och bidra till trygghet i rollen.

Det är en särskild utmaning att leda kurser med hänsyn till den heterogena gruppen av intressenter. Att kunna engagera och motivera elever till självständighet. Att kunna skapa goda förutsättningar för tillgänglighet.

Innehållet i utbildningen

Utbildningen har fokus på pedagogiska färdigheter för att lära ut till olika grupper av seniorer  Det ska finnas verktyg för att kunna möta behoven hos äldre med varierande förkunskaper och förutsättningar.

Det ska finnas exempel på hur man kan hantera utmaningar, när det gäller tillgänglighet både i handledningen och i användningen av digitala gränssnitt.

”Många tror att det digitala livet kräver att man kan IT, men det man behöver kunna är oftast att använda diverse olika tjänster och ha en viss form av säkerhetstänk. Påvisa att det är roligt och inspirerande att gå en kurs, både att gå och leda kursen. Fokusera på nyttan av tex. släktforskning, boka resor, videochatta med vänner, använda karttjänster för att se hur dina kompisars trädgård ser ut. Peka på det positiva med social samvaro.”

Distansutbildning

I första hand kommer det att bli en distansutbildning med självstudier – en teoridel och en praktisk del med självstudieuppgifter och övningar.

Grundläggande pedagogik, olika former av handledning, praktiska exempel, digital tillgänglighet.

Fördjupningsmaterial: Endagsutbildning för handledarna hos klubbarna – gemensamt utbyte och lära av varandra, praktiska exempel och gruppövningar.

Utbildningarna ska lätt kunna nås via länk.

Tillgänglighet och uppdatering

Utbildningen kommer finnas tillgänglig utan kostnad på/via webbplatsen https://seniornet.se/och vara öppen för alla intresserade. Utbildningen kan däremot inte användas för kommersiellt bruk. Creative Commons kommer tillämpas, se Internetstiftelsens inspelning om hur det fungerar.

En ”utbildningsgrupp” är tänkt att ansvara för att konceptet sprids, kompletteras och hålls uppdaterat inte minst med hänsyn till bland annat den snabba tekniska utvecklingen. Någon forma av supportfunktion ska utvecklas.

SeniorNet Sweden står som ägare till utbildningen.

Underleverantör 

Projektet drivs i samverkan med Funka som har lång erfarenhet av att ta fram utbildningar på det digitala området med hög tillgänglighet för personer med funktionshinder, de har även tillgång på testpersoner och hjälpmedelslabb.

Funka är exempelvis producent och leverantör av Talande webb och Större text på vår webbplats.

Läs mer om Funka.
SeniroNet Sweden väljer Funka.

Projektet

Projektorganisation
Styrgrupp:  SeniorNet Swedens styrelse
Projektledare: Mikael Balte, SeniorNet Sollentuna, mikael.balte@seniornetsollentuna.se

Personer från olika klubbar runt om i landet kommer medverka i projektet.
Projektledare med flera från Funka.

Projektet är indelat i fem etapper och kommer pågå under en tvåårsperiod.

Etapp 1 – våren 2019

Den första etappen handlade i huvudsak om uppstart, att inventera det utbildningsmaterial som redan finns inom föreningen, klargöra ytterligare behov och rekrytera personer som vill medverka i projektet.

Ett brev sändes ut till ett flertal klubbar med ett upprop till: att medverka  i projektet och att bidra med utbildningsmaterial Medverka i handledarutbildningsprojektet för SeniorNet Sweden

Klubbar som nu ingår i projektteamet:
SeniorNet Kungsholmen (har både utbildningsmaterial och medverkar)
SeniorNet Nacka
SeniorNet Linköping
SeniorNet Täby
SeniorNet Göteborg
SeniorNet Katrineholm

En projektrapport lämnades in till PTS den 30 april 2019, vilken godkändes och medel kommer utbetalas för etapp 2.  Funka SeniorNet projektrapport etapp 1

Projektteamet som namnges i rapporten är är bara en del av projektorganisationen. Bilden i rapporten har också förändrats något efter att den lämnades in till PTS, exempelvis är det en person från Nacka och inte två och i projektteamet medverkar även SeniorNet Kungsholmen.

En viktig utgångspunkt i projektet är att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Etapp 2 – hösten 2019 

I denna etapp har ett första upplägg på en utbildning och ett utbildningsmaterial tagits fram.

Den inlämnade projektrapporten för etapp 2 godkändes av PTS den 2 september 2019. Den inkluderar bland annat en preliminär ”Handledarguide”.

– Vilken fin handledarguide ni tagit fram. Det ska blir väldigt spännande att höra hur den tas emot. Jag godkänner er etapp-rapport 2 och medel för kommande etapp kommer betalas ut,  säger Mimmi Albertsson, Post- och telestyrelsen (PTS).

Etapp 3

I denna etapp har Handledarguiden testats och etapprapporten lämnades in den 26 november.

Kommentar i rapporten som också innehöll en länk till Handledarguiden.

Svar från PTS 2 december 2019 om etapp 3.

– Jag godkänner er etapprapport. Ni bör få utbetalning för nästa etapp i slutet av december. Hej,Lycka till i etapp 4 och hör av er om ni har frågor eller funderingar. Med vänlig hälsning, Mimmi Albertsson, PTS.

Etapp 4

Handledarguiden finns tillgänglig. Etapprapporten lämnades in 31 mars 2020.

Etapp 4 godkändes av PTS den 6 april 2020. Ansvarig: Erik Zetterström, PTS.

Organisation för förvaltning och fortsatt utveckling. En teknikgrupp svarar för drift och underhåll och utbildningsgruppen ska säkerställa fortsatt utbildning. Rekrytering till stödfunktionen (Forum/Mötesplatsen) pågår.

Lansering den 7 maj 2020. Digitalt möte med klubbarna mot bakgrund av coronapandemin.

Etapp 5

Uppföljning, utvärdering. Slutsatser.
Förvaltning.

Slutrapporten godkändes och  Handledarguiden finns etablerad.

Webbredaktör:
B Strinnlund

2019-09-02

Uppdaterad: dec  2020