Stadgar

 för SeniorNet Sweden

Stadgeändring av paragraf 16 efter årsmötets beslut 2019-04-08

§ 1 Namn

Föreningens namn är SeniorNet Sweden.
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
Föreningens verksamhet är rikstäckande.

§ 2 Ändamål

SeniorNet Sweden är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål att främja seniorers användning av de möjligheter som samtida digital teknik ger till kommunikation och information samt att verka för att denna teknik anpassas till deras behov.

Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden.

§ 3 Organisation

Föreningen utövar sin verksamhet som riksförening och genom klubbar som är anslutna till föreningen.

För anslutna klubbar gäller bestämmelserna i § 20.

§ 4 Verksamhet

Föreningen ger sina medlemmar utbildning i digital teknik och stimulerar till ett brett deltagande i SeniorNet Sweden. Verksamheten syftar till att utveckla den digitala kompetensen hos seniorer.

Föreningen arbetar även för att de många som fortfarande står helt utanför det digitala samhället skall bli delaktiga.

Föreningens webbplats lämnar information om föreningens verksamhet, digital teknik, tillhandahåller utbildningar för medlemmar och bevakar nyheter inom området. Föreningen ger möjlighet till kontakt för samverkan och tankeutbyte samt hjälp med tekniska problem. Den skall verka för att det bildas nya klubbar samt följa och stödja verksamheten i de anslutna klubbarna.

Föreningen verkar för att utbildning, utrustning, information och service inom det digitala området anpassas till seniorers behov samt söker samverkan med liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.

§ 5 Medlemskap

Föreningen vänder sig till dem, som genom att bli medlemmar vill främja föreningens ändamål och delta i föreningens och klubbarnas aktiviteter.

Medlem i föreningen blir den som anmält sig som medlem och som betalat vid inträdet gällande årsavgift senast på förfallodagen. Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur föreningen. Betald medlemsavgift återbetalas inte.

Medlem i SeniorNet Sweden skall vara ansluten till valfri klubb. Medlem kan byta klubbanslutning en gång per verksamhetsår via medlemsregistrets administratör.

Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution – kan antas som stödjande medlem, varvid årsavgift beslutas från fall till fall av SeniorNet Swedens styrelse.

Medlem, som motarbetar föreningen eller vägrar att följa dess stadgar och beslut, kan varnas eller uteslutas. Beslut om varning och uteslutning fattas av SeniorNet Swedens styrelse. Beslut om uteslutning kan fattas först sedan medlemmen varnats och beretts tillfälle att yttra sig.

§ 6 Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Sådan stämma sammankallas som årsstämma eller extra föreningsstämma.

Alla medlemmar äger rätt att närvara vid föreningens årsstämma och extra föreningsstämma samt har yttranderätt, men ej rösträtt.

Medlemmarna i SeniorNet Sweden representeras vid stämman av dem som utses att vara ombud för medlemmarna. Ombuden utses av de klubbar som är anslutna till SeniorNet Sweden. Klubb får utse fler än ett ombud.

För varje klubb, som är representerad av ombud, som utsetts av klubben, gäller att ombudet/ombuden har rösträtt med endast en röst. Har klubben fler än hundra medlemmar gäller dock att ombudet/ombuden tilldelas ytterligare ett röstetal per nytt påbörjat hundratal medlemmar.

Anslutna klubbar skall lämna SeniorNet Sweden besked om vilka som utsetts att vara ombud vid stämman.

§ 7 Årsstämma

Årsstämma skall hållas före maj månads utgång.

Kallelse till årsstämma skall utöver angivande av datum och plats för stämman innehålla minst förslag till dagordning, inkomna motioner med styrelsens yttrande över motionerna samt redogörelse för ärenden, som av SeniorNet Swedens styrelse hänskjutits till stämman för avgörande eller som övrig punkt upptagits på dagordningen.

Kallelse till årsstämma skall ske minst fyra veckor före stämman enbart med e-post.

Kallelse skall publiceras på föreningens webbplats minst fyra veckor före stämman.

§ 8 Ärenden vid årsstämma

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:

Stämman öppnas
Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet
Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut om årsstämman blivit behörigt sammankallad och fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning
Föredragning av revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av årets resultat
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag
Beslut om arvoden och andra ersättningar
Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och om den andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag
Val av ordförande för styrelsen
Val av övriga styrelseledamöter
Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
Ärenden som väckts genom motion
Stämmans avslutande

§ 9 Föreningsstämma utöver årsstämma

Till föreningsstämma utöver årsstämma kallas när styrelsen finner skäl därtill eller då revisorerna eller klubbar, som tillsammans representerar minst en tredjedel av föreningens medlemmar, begär det. I en begäran om sådan stämma skall anges de ärenden som stämman föreslås behandla.

Kallelse till föreningsstämma utöver årsstämma skall innehålla ärendelista och kommentarer till ärendena. Stämman kan endast behandla dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor. För stämman gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som sägs om årsstämma.

§ 10 Beslutsmässighet

Föreningsstämma är beslutmässig med det antal röstberättigade som efter stadgeenlig kallelse deltar i stämman. Rätt att rösta samt antal röster framgår av § 6.

Röstning sker öppet. Vid val skall sluten omröstning ske, om så begärs.

Beslut fattas med enkel majoritet. Om antalet röster är lika, vinner den mening som biträds av stämmoordföranden vid föreningsstämman utom vid val då lotten avgör. För stadgeändring och föreningens upplösning gäller dock bestämmelserna i §§ 18 och 19.

Vid föreningsstämma skall föras protokoll som justeras av stämmoordföranden och två justerare.

§ 11 Motioner

Rätt att inge motion till årsstämma tillkommer till SeniorNet Sweden ansluten klubb samt enskild medlem. Enskild medlems motion skall behandlas av medlemmens klubb och därefter inges till årsstämman.

Motion till årsstämma skall inlämnas skriftligen och senast före januari månads utgång till SeniorNet Swedens styrelse.

§ 12 Valbarhet

Valbar till riksföreningens styrelse, revisor och valberedning är fysisk person som är medlem i SeniorNet Sweden.

Person som är anställd av föreningen eller har anställningsliknande förhållande eller affärsförhållande med föreningen kan ej väljas till styrelse eller valberedning.

§ 13 Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande och mellan årsstämmorna högsta beslutande organ.

SeniorNet Swedens styrelse består av ordförande och åtta övriga av årsstämman valda ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig samt organiserar också i övrigt sitt arbete.

§ 14 Mandattid

Ordförande utses för ett år med möjlighet till omval.

Styrelsens övriga ledamöter väljs för en tid av två år med möjlighet till omval och på sådant sätt att mandattiden utgår för hälften av dem vartannat år och för den andra hälften mellanliggande år.

§ 15 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vid förfall för denne, av vice ordföranden, eller när minst tre av styrelsens ledamöter begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde med styrelsen förs protokoll som justeras av ordföranden och en ledamot.

Protokoll publiceras på föreningens webbplats snarast efter justering.

§ 16 Räkenskaper och revision

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen för räkenskaper som, vederbörligen avslutade, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna för granskning.

Revisionsberättelse överlämnas till styrelsen inför årsstämman.

Räkenskaperna skall föras i enlighet med god redovisningssed.

§ 17 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsens ordförande, av den eller de personer som styrelsen bemyndigar.

§ 18 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar görs genom beslut, som fattas på en årsstämma med två tredjedels majoritet eller genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara årsstämma.

§ 19 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande föreningsstämmor, varav ett skall vara årsstämma, med minst sex månaders mellanrum. Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena.

Vid föreningens upplösning skall beslutas om fördelning av föreningens tillgångar.

§ 20 Klubbar

Medlemmar i SeniorNet Sweden kan bilda ny klubb, ansluten till SeniorNet Sweden. Klubb skall för att vinna anslutning till SeniorNet Sweden vara inriktad på att samla medlemmar, vanligtvis inom ett geografiskt avgränsat område, och ha antagit stadgar som står i överensstämmelse med av SeniorNet Sweden fastställda riktlinjer för stadgar för klubbar. Klubben är en egen juridisk person och skall inom sitt verksamhetsområde arbeta för SeniorNet Swedens syften.

Klubb, som önskar ansluta sig till SeniorNet Sweden och som uppfyller ovanstående villkor, vinner anslutning efter godkännande av SeniorNet Swedens styrelse. Anslutningen gäller från den dag då klubbens ansökan har godkänts av SeniorNet Swedens styrelse.

Klubb, som är ansluten till SeniorNet Sweden, är berättigad till del av de medlemsavgifter till SeniorNet Sweden, som erlagts av klubbens medlemmar. Fördelning beslutas av årsstämman för ett år i sänder i samband med fastställande av budget.

Klubb, som är ansluten till SeniorNet Sweden, skall för att vara berättigad till del av inbetalda medlemsavgifter inge verksamhetsberättelse, årsredovisning samt stämmoprotokoll till SeniorNet Sweden. Beslutar klubb om ändring av sina stadgar skall beslutet inges till SeniorNet Sweden.

Upplöses klubb, som är ansluten till SeniorNet Sweden, eller upphör dess verksamhet på annat sätt, skall klubben meddela detta till SeniorNet Sweden. Vid en klubbs upplösning skall beslutas om fördelning av dess tillgångar. Härvid gäller att tillgångarna skall tillfalla SeniorNet Sweden, om inte klubbens medlemmar beslutat annat. Protokoll från klubbens beslutande årsstämma samt extra klubbstämma inklusive beslutet om fördelningen av tillgångar skall tillsändas SeniorNet Sweden. Berörda medlemmar överförs till av dem önskad annan klubb.

Styrelsen för SeniorNet Sweden får besluta att anslutningen till SeniorNet Sweden skall upphöra för klubb, som inte längre uppfyller villkoren för anslutning. Beslutar styrelsen att anslutningen skall upphöra, skall beslutet –om det inte godtas av klubben – underställas nästkommande årsstämma för godkännande för att anslutningen skall upphöra.

Klubb, som önskar utträda ut riksföreningen, anmäler detta till SeniorNet Swedens styrelse. Klubben skall dessförinnan ha fattat beslut om utträde vid två på varandra följande klubbstämmor, varav ett skall vara klubbens ordinarie årsstämma. Föreningsstyrelsen bekräftar till klubben dess anmälan och därmed har klubben upphört. Berörda medlemmars medlemskap består och av dem önskad överföring till annan klubb genomförs.